Pogrzeb katolicki

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie.

Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Koryntian 15,20

“Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca”.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1683

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo zgonu (karta zgonu)
  2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej (akt zgonu)
  3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  4. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemna zgoda na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania
  5. Wstępne zaświadczenie od zarządcy cmentarza o terminie pogrzebu